Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie terenowe z odnowień i zalesień, z pielęgnacji młodników i utrzymania dróg leśnych

W dniu 22.03.2018 r. przeprowadzone zostało szkolenie terenowe dla leśniczych i pracowników inżynieryjno-technicznych z biura nadleśnictwa. Tematyką szkolenia było:

 1. Przygotowanie do kampanii odnowieniowo- zalesieniowej:

- na szkółce, zapoznanie ze stanem sadzonek do dyspozycji,

- omówienie, przypomnienie zasad sadzenia na przykładzie powierzchni do odnowień w pododdziale 9 r – 2,12 ha po rębni uprzątającej IIIAU, przygotowanej orką awansową ze spulchnieniem.

Przy planowaniu odnowień i zalesień zwrócono uwagę, szczególnie na siedliskach BMw i LMw, w związku z dość częstymi obniżeniami, w których sezonowo stagnuje woda, by w tych miejscach sadzić sadzonki nie w wyoranych bruzdach, lecz na grzbietach.

Na przykładzie powierzchni do odnowień w pododdziale 9 r, która sąsiaduje od północnego wschodu z łąką, leśniczy zaplanował posadzenie ekotonu z krzewów, a od drogi od strony zachodniej, przewidział posadzenie alei z lipy drobnolistnej i czereśni ptasiej.

Na przykładzie powierzchni odnowieniowej w pododdziale 159 b w Leśnictwie Imno omówiono skuteczne zainicjowanie odnowienia naturalnego sosną na powierzchni 3,27 ha.

 1. W Leśnictwie Samlino omówiono zabiegi pielęgnacyjne w wielogatunkowych młodnikach na siedliskach BMw i BMśw w pododdziałach 16 i, 16 j oraz trzebieże wczesne w drzewostanach II klasy wieku na siedliskach BMw w pododdziale 16 h.

Przy pielęgnacji młodników przypomniano, że w młodnikach sosnowych i liściastych przeprowadza się zabieg w górnej ich warstwie, a w świerkowych i modrzewiowych w dolnej. W wykonywaniu czyszczeń późnych przypomniano, by zwracać uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie.

 1. Naprawa dróg gruntowych na siedlisku BMśw z głębokimi koleinami, naprawa wykonana tanią metodą pługiem talerzowym podczepionym pod ciągnik na przykładzie Leśnictwa Imno, z inicjatywy tamtejszego Leśniczego co umożliwiło wywóz kilkuset m3 drewna oraz naprawa drogi ze środków na ich utrzymanie z poszerzeniem skrajni drogi, z rowami i utwardzeniem części nawierzchni tłuczniem
  z rozdrobionego gruzu. Omówiono konieczność dostosowania skrajni leśnych dróg gruntowych zgodnie z przepisami i celem lepszego ich obsychania.
 2. Spotkanie z weteranem, emerytowanym leśniczym Leśnictwa Samlino – Panem Henrykiem Zięciakiem, długoletnim leśniczym tego leśnictwa (47 lat pracy), od 2005 roku na emeryturze, prekursorze ochrony przyrody w Nadleśnictwie Rokita.
  W 2005 roku utworzono leśny rezerwat przyrody jego imienia - „Rezerwat Przyrody Las Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Szkolenie przeprowadzono na szkółce leśnej i w Leśnictwach Imno i Samlino. Szkolenie prowadził Zastępca Nadleśniczego, przy udziale Inżyniera Nadzoru, Leśniczego Szkółkarza, Leśniczych Leśnictw Imno i Samlino, Specjalisty SL ds. Hodowli Lasu, a w części dotyczącej utrzymania dróg Specjalisty SL ds. dróg. Szkolenie zainicjował i podsumował Nadleśniczy.

w załączeniu program szkolenia terenowego:

 

  Program szkolenia  terenowego

dla Leśniczych w dniu 22.03.2018 r.

 

 

Tematyka

Kampania odnowieniowo – zalesieniowa:

szkółka leśna, CP, TWP, naprawa dróg.  

 

Szkółka Leśna

 1. Sadzonki jakimi dysponuje szkółka do kampanii odnowieniowo - zalesieniowej  w 2018 r.

 

Leśnictwo Imno

 1. 159 - b – pow.3,27 ha BMśw - uznane odnowienie naturalne sosny w 2017 r. powierzchnia  

uznanego odnowienia 2 ha.

 1. Naprawa drogi przy użyciu brony talerzowej

- zasypanie broną talerzową głębokich kolein po wywozie drewna

- tani , prosty sposób naprawy gruntowych dróg leśnych na borowych siedliskach

 

 

 Leśnictwo Samlino

 1. Naprawa drogi na odcinku 1,76 km. Użyty materiał to gruz frakcja 0,63 o grubości 12 cm i szerokości 3,5 m. zasypane pospółka grubości ok 2 cm. Omówienie sprawy przygotowania leśnych dróg do naprawy poprzez poszerzenie drogi po bokach celem przygotowania skrajni drogi o wymaganej szerokości, by ułatwić obsychanie dróg i ułatwić ich naprawę
 2. 16 - i-00  pow. 0,89 ha. BMw – CP wykonane w listopadzie 2017. 4 Św 4So 2Db.s wiek 13 lat.
 3. 16 - j-00  pow. 1,36 ha. BMśw – CP wykonane w listopadzie 2017. 6So 2Db.s 1 Bk 1 Md wiek 13 lat.
 4. 16 - h- 00 pow.6,52 ha. BMw – TWP. 6 So 2 Św 1 Md ,1Brz wiek 24 lata.
 5. 9- r– 00- pow.2,12 ha pow. do odnowienia 1,57 ha LMśw - po rębni IIIAU  po orce awansowej ze spulchnieniem z planowaną aleją od drogi.
 6. 50- i – 00- pow.2,63 ha BMśw- powierzchnia do odnowienia 0,73 ha po rębni IIIA gniazdowej z

gniazdami dębu bezszypułkowego, po orce awansowej ze spulchnieniem .

 

 

Tekst: Tomasz Szeszycki

Fotografie: Tomasz Szeszycki, Paweł Kalczyński

Szkolenie z utrzymania i naprawy leśnych dróg - prowadzi specjalista SL ds. dróg, melioracji wodnych i ppoż. Omawia naprawę leśnej drogi w Leśnictwie Samlino wykonaną w grudniu ub. roku ze środków na utrzymanie dróg.

Szkolenie terenowe z wykonania trzebieży wczesnych na przykładzie drzewostanu w Leśnictwie Samlino, w którym wykonano TW w grudniu ub. roku.

Szkolenie terenowe z odnowień i zalesień. Omawiana planowana do odnowień powierzchnia po rębni uprzątającej III AU w Leśnictwie Samlino.

Spotkanie z emerytowanym leśniczym Leśnictwa Samlino, Panem Henrykiem Zięciakiem przy tablicy rezerwatu przyrody "Las Samliński" jego imienia, nazwanym tak w uznaniu zasług leśniczego H. Zięciaka w zakresie ochrony przyrody.