Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu oraz budowa drogi ekspresowej S3 przez teren Nadleśnictwa Rokita i udział w pracach przygotowawczych leśników

Jak poinformowało w grudniu 2017 r. kierownictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie został wybrany przez drogowców po rozstrzygniętym przetargu wykon awca projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S-3 na odcinkach Brzozowo-Miękowo o długości 22,4 km oraz w rejonie Rzęśnicy o długości 3,8 km. Pierwszy odcinek przebiega od północy, od Brzozowa, a ściślej od Ostromic również przez tereny Nadleśnictwa Rokita na długości 10,5 km przez Leśnictwa: Kartlewo, Zabierzewo, Przybiernów. Pierwsze dwa spotkania z drogowcami z GDDKiA miały miejsce z inicjatywy leśników z Nadleśnictw Goleniów, Kliniska, Rokita we wrześniu i w grudniu 2017r. po ukazaniu się artykułów prasowych o wybraniu przez GDDKiA wykonawcy projektu i budowy S-3.

Od lutego br. rozpoczęły się częste, na początku cotygodniowe spotkania między pracownikami Nadleśnictwa Rokita a Budimexem S.A. dotyczącymi uzgodnień do projektu trasy S-3.

Uzgodniono z wykonawcą :

1 – poinformowanie o wstępnym przebiegu projektowanej trasy, o przejściach dla zwierzyny oraz węzłach drogowych i drogach technicznych umożliwiających wjazd i wyjazd z lasów nadleśnictwa wzdłuż trasy

2 – uzgodniono z wykonawcą korekty projektu, tak by nie odcinać wjazdów i wyjazdów
z osiowych utwardzonych dróg leśnych niezbędnych do celów ochrony przeciwpożarowej
i produkcyjnej oraz zapewnić dojazd do gruntów leśnych z odciętym dojazdem przez projektowaną S-3

3 – uzgodniono korekty łuków zjazdów z węzłów drogowych oraz z dróg technicznych,  tak, by mogły poruszać się bezpiecznie pojazdy ciężarowe z drewnem i pojazdy gaśnicze straży pożarnej

4 – uzgodniono z Budimexem S.A. jak najszybsze wytyczenie geodezyjne i oznakowane na gruncie w drzewostanach projektowanej trasy S-3 przez tereny leśne, tak by umożliwić leśnikom wykonanie szacunków brakarskich niezbędnych do zbilansowania sił i środków do wykonania zadania i do rozpoczęcia procedur przetargowych na wycinkę i zrywkę drewna, uprzątnięcie gałęzi oraz na sprzedaż drewna. Wykonawca wyznaczył następnie granice inwestycji drogowej do końca lutego i naniósł dość istotne korekty do wyznaczonych uprzednio granic dotyczące zbiorników retencyjnych i inne zmiany do 15 maja br.

5 – w międzyczasie firma wybrana przez wykonawcę w imieniu drogowców do opracowania ZRID-u (Decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej) pobierała z nadleśnictwa niezbędne informacje dotyczące gospodarki wodnej, rowów melioracyjnych w rejonie projektowanej trasy oraz dane do projektowanych przejść dla zwierzyny i inne potrzebne informacje

6 – na kolejnym spotkaniu w dniu 16 maja br. z kierownictwami GDDKiA, Budimexu S.A., RDLP w Szczecinie oraz Nadleśnictw Goleniów, Kliniska i Rokita omówiono sprawy:

  1. że nadleśnictwa będą mogły przystąpić do wycinki drzew po opracowaniu przez Budimex S.A. i złożeniu  przez tę firmę do zatwierdzenia ZRID-u (Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej) i po podpisaniu stosownego porozumienia z nadleśnictwami w oparciu o zatwierdzoną inwestycję środowiskową w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 30 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  2. Budimex S.A. poinformował, że postara się opracować i przedłożyć do zatwierdzenia ZRID do początku września 2018 r.
  3. do wyjaśnienia pozostały kwestie :

             - wykonawstwa organizacji ruchu podczas wycinki drzew, gdyż na terenach Nadleśnictw Goleniów i Rokita 85 % wycinki drzew będzie odbywało się bezpośrednio przy istniejącej bardzo ruchliwej drodze krajowej E3, co bez wstrzymania ruchu powodować będzie wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – stąd konieczność wstrzymania i regulowania ruchu drogowego podczas wycinki drzew i sfinansowania tego przedsięwzięcia

             - inne istotne sprawy jak nadzór przyrodniczy w przypadku konieczności dokończenia wycinki drzew w okresie lęgowym

 

Nadleśnictwo Rokita do 25 maja br. zakończy szacunki brakarskie pod wycinkę drzew pod planowaną drogę ekspresową S-3, co umożliwi przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wycinkę i zrywkę drzew i uprzątnięcie gałęzi po ich wycince.

Tekst: Tomasz Szeszycki

Fot.: GDDKiA